Juridische mededeling

IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE

In overeenstemming met de informatieplicht bepaald in artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli, Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, EDDY PLASQUY, met NIE X6197178N, hierna Del Cetino Olijfolie, als eigenaar van de delcetino.eu website, met adres op Plaza 8 de Marzo, p.2 B, postcode 21710 aan Bollullos par del Condado, Huelva, e-mailadres sales@delcetino.eu, gaat over tot het communiceren van deze informatie die voldoet aan en reguleert de gebruiksvoorwaarden op deze pagina, de beperkingen van aansprakelijkheid en de verplichtingen die de gebruikers van de website die is gepubliceerd onder de domeinnaam delcetino.eu, aannemen en zich ertoe verbinden deze te respecteren.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van delcetino.eu verleent de voorwaarde van de gebruiker van delcetino.eu, natuurlijke of rechtspersoon en impliceert noodzakelijkerwijs de volledige, volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de clausules en algemene voorwaarden die zijn opgenomen in de juridische kennisgeving. Als de gebruiker niet akkoord gaat met de clausules en gebruiksvoorwaarden van deze juridische kennisgeving, zal hij zich onthouden van het gebruik van delcetino.eu. Deze juridische kennisgeving is onderhevig aan wijzigingen en updates, dus de door Del Cetino Olijfolie gepubliceerde versie kan verschillen bij elke keer dat de gebruiker het portaal bezoekt. Daarom moet de gebruiker de juridische kennisgeving lezen in elk van de gelegenheden waarin hij toegang krijgt tot delcetino.eu.

Door middel van delcetino.eu biedt Del Cetino Olijfolie de Gebruiker toegang tot en gebruik van diverse Content die via internet is gepubliceerd door Del Cetino Olijfolie of door geautoriseerde derden.

De Gebruiker is verplicht en verbindt zich ertoe delcetino.eu en de Inhoud te gebruiken in overeenstemming met de huidige wetgeving, de Juridische Kennisgeving en elke andere kennisgeving of instructies die hem bekend worden gemaakt, hetzij via deze juridische kennisgeving of op een andere plaats in de Inhoud waaruit delcetino.eu bestaat, zoals de regels voor coëxistentie, moraliteit en algemeen aanvaarde goede gebruiken. Hiertoe verbindt de Gebruiker zich ertoe en verbindt hij zich ertoe om geen van de Inhoud te gebruiken voor illegale doeleinden of effecten, verboden in de Juridische Kennisgeving of door de huidige wetgeving, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze het normale gebruik van de Inhoud kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of voorkomen, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die zijn opgeslagen op computerapparatuur die eigendom is van of gecontracteerd is door Del Cetino Olijfolie, een andere GEBRUIKER of een internetgebruiker (hardware en software).

De Gebruiker verbindt zich ertoe en verbindt zich ertoe om geen enkel soort materiaal in delcetino.eu, zoals informatie, teksten, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en / of beeldbestanden, foto’s, opnames, software, logo’s, merken, pictogrammen, technologie, foto’s, software, links, grafisch ontwerp en broncodes, of enig ander materiaal waartoe hij toegang had in zijn hoedanigheid van Gebruiker van delcetino.eu, zonder dat deze opsomming uitputtend is. Evenzo mag de Gebruiker, in overeenstemming met dit alles, niet:

  • De Inhoud te reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar te stellen of op enige andere wijze openbaar te communiceren, te transformeren of te wijzigen, tenzij u de schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming heeft van Del Cetino Olijfolie, die de eigenaar is van de overeenkomstige rechten, of dat dit wettelijk is toegestaan.
  • Het verwijderen, manipuleren of op enigerlei wijze wijzigen van het “auteursrecht” en andere identificerende gegevens van het voorbehoud van rechten van Del Cetino Olijfolie of haar eigenaren, vingerafdrukken en / of digitale identificatiemiddelen, watermerken of andere technische middelen die zijn vastgesteld voor herkenning.

De gebruiker moet zich onthouden van het verkrijgen en zelfs proberen te verkrijgen van de inhoud met behulp van andere middelen of procedures dan die, afhankelijk van het geval, voor dit doel beschikbaar zijn gesteld of voor dit doel zijn aangegeven op de webpagina’s waar de inhoud wordt gevonden of, in het algemeen, die gewoonlijk voor dit doel op internet worden gebruikt, op voorwaarde dat ze geen risico op schade of uitschakeling met zich meebrengen. van delcetino.eu, en/of van de Inhoud.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op delcetino.eu voorkomen, zijn eigendom van Del Cetino Olijfolie of, in voorkomend geval, hun respectieve eigenaren, zonder dat wordt begrepen dat het gebruik of de toegang tot het Portaal en / of de Inhoud aan de Gebruiker enig recht toekent op de bovengenoemde handelsmerken, handelsnamen en / of onderscheidende tekens en zonder te worden begrepen als overgedragen aan de Gebruiker , alle exploitatierechten die bestaan of kunnen bestaan over deze Inhoud. Evenzo is de Inhoud het intellectuele eigendom van Del Cetino Olijfolie, of derden waar van toepassing, daarom zijn de Intellectuele Eigendomsrechten eigendom van Del Cetino Olijfolie of derden die toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan, aan wie de exclusieve uitoefening van de exploitatierechten ervan in welke vorm dan ook overeenkomt en, in het bijzonder de rechten van reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie. Het ongeoorloofde gebruik van de informatie op deze website, evenals de inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van Del Cetino Olijfolie of derden die zijn opgenomen in delcetino.eu die inhoud hebben overgedragen, geven aanleiding tot de wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheden.

BESCHIKBAARHEID VAN DELCETINO.EU

Del Cetino Olijfolie garandeert niet de afwezigheid van onderbrekingen of fouten in de toegang tot delcetino.eu, de inhoud ervan, noch dat deze wordt bijgewerkt, hoewel zij haar uiterste best zal doen om, waar nodig, deze te vermijden, te corrigeren of bij te werken. Daarom is Del Cetino Olijfolie niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt aan de Gebruiker als gevolg van storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die de opschorting, annulering of onderbreking van de portaaldienst veroorzaken tijdens de levering van dezelfde of eerder.

Del Cetino Olijfolie sluit, met de uitzonderingen voorzien in de huidige wetgeving, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan het gebrek aan beschikbaarheid, continuïteit of kwaliteit van de werking van delcetino.eu en de Inhoud, aan het niet voldoen aan de verwachting van nut die de GEBRUIKER aan delcetino.eu en de Inhoud had kunnen toeschrijven.

De functie van de hyperlinks die op deze website verschijnen, is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere websites die informatie over het onderwerp bevatten. Deze hyperlinks vormen geen enkele suggestie of aanbeveling.

Del Cetino Olijfolie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte pagina’s, de werking of het nut van de Hyperlinks of het resultaat van deze links, noch garandeert zij de afwezigheid van virussen of andere elementen daarin die wijzigingen kunnen veroorzaken in het computersysteem (hardware en software), documenten of bestanden van de Gebruiker, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die om deze reden aan de Gebruiker wordt toegebracht.

De toegang tot delcetino.eu houdt voor Del Cetino Olijfolie geen verplichting in om de afwezigheid van virussen, wormen of enig ander schadelijk computerelement te controleren. Het is in ieder geval aan de Gebruiker om te beschikken over adequate hulpmiddelen voor de detectie en desinfectie van schadelijke computerprogramma’s, daarom is Del Cetino Olijfolie niet verantwoordelijk voor eventuele beveiligingsfouten die kunnen optreden tijdens het verlenen van de delcetino.eu dienst, noch voor enige schade die kan worden veroorzaakt aan het computersysteem van de Gebruiker. of derden (hardware en software), de bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen, als gevolg van de aanwezigheid van virussen op de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en inhoud van het web, een storing in de browser of het gebruik van niet-bijgewerkte versies daarvan.

De levering van de delcetino.eu dienst en de Inhoud heeft in principe een onbepaalde duur. Del Cetino Olijfolie is echter te allen tijde bevoegd om de levering van de delcetino.eu dienst en/of enige inhoud te beëindigen of op te schorten. Waar redelijkerwijs mogelijk zal Del Cetino Olijfolie vooraf kennis geven van de beëindiging of opschorting van delcetino.eu.

KWALITEIT VAN DELCETINO.EU

Gezien de dynamische en veranderende omgeving van de informatie en diensten die via delcetino.eu worden verstrekt, stelt Del Cetino Olijfolie alles in het werk, maar staat niet in voor de volledige waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en/of actualiteit van de Inhoud. De informatie op de pagina’s waaruit dit portaal bestaat, is alleen informatief, adviserend, informatief en reclame. In geen geval bieden of hebben ze het karakter van een bindende of contractuele verbintenis.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Del Cetino Olijfolie sluit alle aansprakelijkheid uit voor beslissingen die de Gebruiker op basis van deze informatie mocht nemen, alsmede voor eventuele typografische fouten die in de documenten en afbeeldingen van delcetino.eu kunnen voorkomen. De informatie is onderhevig aan mogelijke periodieke wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving van de inhoud door uitbreiding, verbetering, correctie of bijwerking van de inhoud.

MELDINGEN

Alle kennisgevingen en mededelingen van Del Cetino Olijfolie aan de Gebruiker op welke wijze dan ook worden geacht voor alle doeleinden van kracht te zijn.

JURISDICTIE

Voor alle vragen die rijzen over de interpretatie, toepassing en naleving van deze juridische kennisgeving, evenals claims die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan, dienen alle betrokken partijen zich in bij de rechters en rechtbanken van de provincie Huelva, waarbij ze uitdrukkelijk afstand doen van elke andere jurisdictie die met hen overeenkomt.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze juridische kennisgeving is onderworpen aan de huidige Spaanse regelgeving.

Back to Top